Deutsch - Litauisch

deutsch-litauisch < --- > litauisch-deutsch
gesuchtes Wort:    
ÄäÖöÜüß


A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
[Wort ändern]

machen

vt 1 (pa)daryti, (pa)gaminti; atlikti; Licht machen uždegti šviesą; sich (D) ein Kleid machen lassen pasisiūdinti suknelę; es ist nichts zu machen nieko nepadarysi 2 (zu D) paversti (kuo); j-n zum Gespött machen paversti ką pajuokos objektu 3 sudaryti (sumą) 4 : Ausflüchte machen išsisukinėti, atsikalbinėti; auf j-n einen guten Eindruck machen (pa)daryti kam gerą įspūdį; j-m Platz machen užleisti kam vietą; einen Schritt machen žengti žingsnį; j-m Vorwürfe machen kam priekaištauti; j-n auf etw. (A) aufmerksam machen atkreipti kieno dėmesį į ką; sich lächerlich machen apsijuokti; es sich (D) bequem machen patogiai įsitaisyti; j-n glauben machen ką įtikinti; das macht nichts tai nieko, tai nesvarbu; mach's gut! lik sveikas! viso gero!